โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

聯繫


    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดฉะเชิงเทรา

    28/1 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

    โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812