โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

งานสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ประวัติความเป็นมา

จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จัดการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีทางศาสนา การสักการะพระยา ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) วางพวงมาลัยดอกไม้สด การแสดงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ และการขับเสภาผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร โดยพระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อย อาจารยางกูร เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365 ได้รับสมญาว่าเป็นปูชนียบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทราและปราชญ์ภาษาไทย ที่มีเกียรติประวัติและผลงานไว้หลายเล่ม เช่น หนังสือมูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร (วา-หะ-นิด-นิ-กอน) อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ ซึ่งเป็นต้นตำรับหนังสือไทยที่ใช้ในการเรียนการสอนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งบทสวดสรรเสริญ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ซึ่งสถานศึกษาต่าง ๆ ยังใช้สวดกระทั่งทุกวันนี้ และงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือ ท่านเป็นแม่กองตรวจโครงบรรยายประกอบภาพ “รามเกียรติ์” บริเวณระเบียงพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ครอบรอบ 100 ปี เป็นผลงานที่ถูกพระราชหฤทัย ถึง 3 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นปูชนียบุคคล ที่สมควรยกย่องเชิดชู แม้ท่านจะล่วงลับไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านยังคงประกาศเกียรติคุณ เป็นความภาคภูมิใจ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานเยาวชนชาวฉะเชิงเทรา พึงยึดถือและเคารพสักการะสืบไป ทั้งนี้พระยาศรีสุนทรโวหาได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2434 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิริรวมอายุได้ 69 ปี

วันจัดงาน : 5 กรกฎาคม 2019- 1 มกราคม 1970 ที่อยู่ : บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง