โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

เกี่ยวกับ

    

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินประสานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
  2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการของจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ในเขตพื้นที่จังหวัดโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินงานด้านท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
  5. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย